Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
Integritetspolicy (Nordic Gamekeeper App) – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

Integritetspolicy (Nordic Gamekeeper App)

Version 2023:1

1 Allmän
1.1 Nordic GameKeeper AB (”NG”, ”Vi” eller ”Oss”) tillhandahåller en applikation för viltförvaltning som kallas Nordic Gamekeeper (”Nordic Gamekeeper”, eller ”Appen”). Dessa användarvillkor och NG: s integritetspolicy (sammantaget ”Villkoren”) styr din åtkomst till och användning av appen och skapar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NG. Om du registrerar dig för eller använder appen på uppdrag av en person, institution, företag eller organisation (som t.ex. din arbetsgivare eller kommissionär), syftar termen ”du” på denna person, institution, företag eller organisation.

1.2 Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och garanterar att du är behörig att registrera dig för och använda appen (inklusive att du har alla rättigheter, makt och befogenheter som krävs för detta). Om du inte är vederbörligen auktoriserad att registrera dig för eller använda appen, använd inte appen.

1.3 Du får endast använda appen i enlighet med dessa villkor och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. Om NG misstänker att du bryter mot dessa villkor eller tillämplig lag, förbehåller sig NG rätten att begränsa din åtkomst till, eller till och med avsluta, din användning av appen.

2 Appen
2.1 Appen, dess olika funktioner och typ av åtkomstnivåer och abonnemangsplaner för appen beskrivs alla på NG: s webbplats, som uppdateras från tid till annan, som du kommer åt här. Du förstår härmed att din tillgång till appen och dess olika funktioner kommer att begränsas i enlighet med vilken typ av åtkomstnivå och prenumerationsplan som du har valt att registrera dig för, och hur NGK definierar detta på sin webbplats. Du accepterar att NG inte är skyldig att erbjuda dig några andra funktioner eller funktioner utöver vad som är specificerat för just din åtkomstnivå eller abonnemangsplan.

2.2 Observera att användningen av appen kan vara föremål för vissa tekniska krav, såsom specificerade operativsystem eller att du har installerat viss specificerad hårdvara (som en smart timer). Du förstår och accepterar härmed att appen, eller vissa funktioner därtill, kanske inte fungerar som beskrivs på NG’s webbplats eller i marknadsföringsaktiviteter för NG eller appen, såvida du inte följer dessa tekniska krav, enligt instruktioner från tid till annan av NG.

3 Åtkomst till appen
3.1 Åtkomstnivåer och åtkomstmodell. Åtkomst till appen tillhandahålls på olika sätt beroende på din åtkomstnivå och din abonnemangsplan.

3.2 Om du kommer åt appen genom att registrera ett användarkonto (”Användarkonto”) förbinder du dig att hantera dina inloggningsuppgifter till ditt Användarkonto (t.ex. ditt lösenord) på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst eller användning av det.

3.3 Alla personuppgifter som samlas in från dig kommer att behandlas av NG i enlighet med NG:s integritetspolicy, tillgänglig här.

4 Användning av appen
4.1 Licens. NG ger dig härmed den icke-exklusiva, icke-överlåtbara, icke-underlicenserbara rätten att använda appen i enlighet med i) din åtkomstnivå och abonnemangsplan, och ii) hur appen har gjorts tillgänglig för dig av NG. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor är förbehållna NG.

4.2 Proprietär programvara. All programvara som kan göras tillgänglig av eller på uppdrag av NG i samband med appen, inklusive alla stationära eller smarta telefonapplikationer, innehåller proprietär och konfidentiell information som är skyddad av immateriella lagar och annan lagstiftning. Oavsett vad som anges i dessa Villkor, utesluter din rätt till Appen alla rättigheter till Appens källkod.

4.3 Inget olagligt material i appen. Du godkänner härmed inte ladda upp, lagra eller på annat sätt integrera olagligt, obscent, ärekränkande, kränkande eller på annat sätt stötande material eller information i appen, eller på annat sätt använda appen i strid med det syfte som appen tillhandahålls för. Dessutom får du inte skicka, överföra eller lagra i appen virus, trojaner eller annan skadlig eller skadlig kod, störa eller avbryta leveransen av appen eller data däri, eller försöka komma åt appen eller relaterade system på ett sätt som strider mot till dessa villkor eller hur appen har gjorts tillgänglig för dig. Om NG har anledning att tro att du bryter mot dessa villkor, har NG rätt att avsluta din åtkomst och användning av appen och radera allt material som du skickat till appen.

4.4 Du bekräftar och samtycker till att du inte får reproducera, kopiera, modifiera, distribuera, sälja, sälja vidare eller på annat sätt otillbörligt utnyttja appen.

4.5 Barn. Du bekräftar och samtycker till att appen inte är riktad till barn (dvs personer under 18 år), och NG förväntar sig att all användning av barn endast kommer att ske med vägledning, övervakning och samtycke från deras föräldrar och/eller vårdnadshavare. NG förlitar sig på föräldrar och vårdnadshavare för att säkerställa att minderåriga endast använder appen om de kan förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

5 Ditt användarinnehåll och personuppgifter
5.1 Ditt användarinnehåll. I förhållandet mellan NG och dig äger du all rätt, titel och intresse (inklusive immateriella rättigheter) till all information som du skapar i, eller laddar upp till, appen, sådana texter eller bilder (sammantaget kallade ”Användarinnehåll” ”). Du garanterar härmed att du har alla nödvändiga juridiska rättigheter att ladda upp användarinnehåll till appen och att din användning av appen inte bryter mot andras rättigheter, såsom, men inte begränsat till, tredje parts immateriella rättigheter eller sekretessåtaganden mellan er och en tredje part.

5.2 NG’s licens för ditt användarinnehåll. Genom att skicka in användarinnehåll på eller via appen ger du NG (och dess dotterbolag, innehavare, underleverantörer, leverantörer och affärspartners) en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att komma åt och använda ditt användarinnehåll på något sätt nödvändigt för att förse dig med appen och utveckla nya, ytterligare funktioner och/eller tjänster. Denna licens innehåller en rättighet för NG att använda, vara värd för, lagra, reproducera, indexera, modifiera och skapa härledda verk av ditt användarinnehåll (såsom de som är ett resultat av översättningar, anpassningar eller andra ändringar som vi gör så att ditt användarinnehåll fungerar bättre med appen), och en rätt att utföra analys av aggregerade, anonymiserade versioner av ditt användarinnehåll och ditt
användning av appen för affärs- eller statistiska ändamål.

5.3 Dina personuppgifter. Din användning av appen kan kräva att NG behandlar dina personuppgifter. Du godkänner härmed NG att behandla och lagra dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i vår integritetspolicy, tillgänglig här. Vidare samtycker du till att dina personuppgifter kan behandlas i ett land utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såsom i USA.

5.4 För detaljerad information om hur NG behandlar personuppgifter, läs NG:s integritetspolicy, tillgänglig här.

5.5 Programvara och tjänster från tredje part. För att förse dig med Appen använder vi olika mjukvara och/eller tjänster från tredje part för t.ex. förbättrad användarupplevelse, kundsupport och betalning. Observera att all information som du skickar till tredje part (genom att t.ex. mata in information på en tredje parts webbplats som t.ex. kan integreras med appen eller nås via omdirigering) kommer att delas med den tredje parten och är föremål för villkoren och villkor och integritetspolicy för den tredje parten.

5.6 Du förstår och samtycker till att den tekniska behandlingen och överföringen av appen, inklusive ditt användarinnehåll, kan innebära (a) överföringar över olika nät; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter.

5.7 Du förstår och samtycker till att ditt användarinnehåll och dina personuppgifter kan överföras eller hanteras på ett okrypterat sätt om du väljer att använda okrypterade gateways för att ansluta till appen.

6 Pris och betalningsvillkor
6.1 Priserna för abonnemangen i appen visas på NG:s webbplats, tillgänglig här. NG kan komma att ändra priserna för appen från tid till annan, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig innan de nya priserna träder i kraft. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod efter det datum då prisändringen tillkännages för dig. Genom att fortsätta använda appen efter att prisändringen träder i kraft accepterar du det nya priset.

6.2 Du medger härmed att NG kan behöva justera priset för appen om kostnaderna för att leverera appen ökar. Du accepterar härmed att debiteras sådana rimligt justerade priser, förutsatt att prisjusteringen i fråga är en direkt effekt av att NG ådrar sig justerade kostnader för att förse dig med appen.

6.3 Avgifterna för Appen kommer automatiskt att debiteras ditt betalningssätt (kreditkort, bankkonto etc.) i enlighet med vad som anges på NG’s hemsida.

6.4 Din betalning för appen kommer att administreras av en tredjepartstjänst och inte av NG direkt. I praktiken kommer all information som du skickar under en betalningsprocedur (som t.ex. kreditkortsinformation eller faktureringsadress) att behandlas av den aktuella tredjepartsbetaltjänsten och är föremål för deras villkor. Om du har några frågor angående din betalning, vänligen hänvisa dem till tredje parts betalningstjänst.

6.5 Avstående från konsumenters rätt att ångra transaktionen (Ångerrätt). Avstående från konsumenters rätt att ångra transaktion (på svenska: Ångerrätt) Om du är konsument avsäger du dig härmed din rätt att ångra köp, enligt gällande lag om distanshandel (såsom lagar som härrör från t.ex. direktivet 2011) /83/EU från Europaparlamentet och rådet av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter (…)) och kommer därmed inte att kunna återgå från betalning när du har slutfört köpet av appen.

7 Löptid och uppsägning
7.1 Dessa villkor ska fortsätta med full verkan tills din åtkomst till appen avslutas.

7.2 Automatisk förnyelse för abonnemangsplaner. Om du har en abonnemangsplan förnyas ditt abonnemang automatiskt vid slutet av abonnemangssperioden, såvida du inte säger upp ditt abonnemang via ditt användarkonto före slutet av den aktuella abonnemangssperioden. Uppsägningen träder i kraft dagen efter sista dagen av den aktuella abonnemangsperioden och du kommer då inte att kunna komma åt Appen.

7.3 Uppsägning av användarkonto. Du kan avsluta ditt användarkonto genom att kontakta oss via e-post eller genom att inte betala våra fakturor. NG kan, efter eget gottfinnande, avsluta ditt användarkonto om NG misstänker att du bryter mot dessa villkor.

7.4 Vid uppsägning av ditt användarkonto kommer NGK att radera ditt användarkonto, din inloggningsinformation och ditt användarinnehåll efter 6 månader.

8 Underhåll
8.1 Du förstår och samtycker till att appen kan vara tillfälligt otillgänglig för antingen schemalagt underhåll eller för oplanerat nödunderhåll, eller på grund av andra orsaker utanför NG’s rimliga kontroll. NG ska vidta rimliga ansträngningar för att ge förhandsmeddelande om eventuella väsentliga planerade serviceavbrott.

9 Immateriella rättigheter
9.1 Appen är skyddad av immateriella rättigheter, såsom, men inte begränsat till, patenträtt, upphovsrätt, varumärken, designrättigheter och sui generiska databasrättigheter. Alla immateriella rättigheter som kan hänföras till appen (”Immateriella rättigheter”) är den enda och exklusiva egendom som tillhör NG eller dess tredje parts licensgivare. Du förstår och samtycker till att dina rättigheter eller tillgång till de immateriella rättigheterna är begränsade till de rättigheter som uttryckligen ges i dessa villkor och inte inkluderar några andra licenser eller underförstådda rättigheter.

9.2 All feedback, kommentarer eller förslag (”Feedback”) du kan ge oss är helt frivilliga. Du samtycker härmed till att NG ska äga alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till alla immateriella rättigheter som kan hänföras till Feedback (inklusive alla derivat eller förbättringar därav) och har en royaltyfri, obegränsad, världsomspännande rätt att använda Feedback (exklusive Användare) Innehåll) som NG anser lämpligt (inklusive kopiera och överföra för t.ex. kommersiella ändamål) utan någon skyldighet gentemot dig.

9.3 Du ska omedelbart meddela NGK om varje faktisk eller hotat förskingring eller intrång i immateriella rättigheter som kommer till din kännedom.

10 Garantier
10.1 Appen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”, utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

10.2 NG gör inga utfästelser och frånsäger sig alla garantier inklusive, men inte begränsat till, garantier rörande tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, servicenivåer, tillgänglighet, drifttid, resultat från användning av appen, icke-intrång mot tredje parts intellektuella äganderätt eller att appen är fri från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter.

10.3 Applikationer och integrationer. Appen består av olika underleverantörers tjänster som tillsammans möjliggör appen. NG lämnar inga utfästelser och garanterar, stöder, garanterar eller tar inte på sig ansvar för tredje parts applikationer, tjänster eller integrationer (eller dess innehåll, interoperabilitet eller funktionalitet), eller produkter eller tjänster som annonseras eller erbjuds av en tredje part på, eller via appen, eller visas i någon banner eller annan reklam.

10.4 IT-säkerhet och sekretess. Du garanterar härmed att din användning av appen och användarinnehållet inte bryter mot några tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) eller att det bryter mot några tillämpliga lagar. NG frånsäger sig härmed alla garantier angående IT-säkerhetsnivåer och att användarinnehållets konfidentialitet alltid kan upprätthållas. Du förstår att du har det yttersta ansvaret för att säkerställa användarinnehållets konfidentialitet och säkerhet. Om du tvivlar på om IT-säkerhetsnivån uppfyller dina krav på den, rekommenderar vi att du tar kontakt med NG (kontaktuppgifter finns i slutet av dessa användarvillkor) för att lära dig om appens säkerhet, och som en försiktighetsåtgärd, avstå från att skicka in flyktig eller känslig information till appen tills du har bekräftat att adekvata säkerhetsåtgärder vidtagits.

11 Ansvarsbegränsning
11.1 NG ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust som du lidit, såvida inte NG har befunnits skyldig till grov vårdslöshet. NG’s ansvar enligt denna paragraf ska under alla omständigheter begränsas till ett sammanlagt belopp av 10 000 SEK.

11.2 NG är under inga omständigheter ansvarigt för någon förlust eller skada av något slag som är direkt eller indirekt relaterade till: i) användning och tolkning av information som presenteras i appen, ii) ditt användarinnehåll, iii) din användning av, eller oförmåga att använda, appen, iv) förlust av information eller användarinnehåll, v) förlust av produktion eller försäljning, förlust av vinst och kapitalkostnad.

11.3 Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. I dessa jurisdiktioner kommer NG’s ansvar att begränsas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

12 Skadelöshet
12.1 Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla NG, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter, leverantörer och återförsäljare skadeslösa från alla tredje parts anspråk, ansvar, skador och/eller kostnader (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden som och när de uppkommer) som härrör från i) din användning av appen, ii) din användning av ditt användarkonto, iii) ditt brott mot dessa villkor, eller iv) intrång eller kränkning av dig, eller någon annan användare av ditt användarkonto, av någon immateriell egendom som är relaterad till appen (inklusive men inte begränsat till ditt användarinnehåll) eller andra rättigheter för någon annan person eller enhet.

12.2 NG ska inte ha något ansvar gentemot dig angående åtgärder eller anspråk som påstår intrång i immateriella rättigheter baserat på något beteende som involverar i) användningen av appen i kombination med andra produkter, utrustning, enheter eller mjukvara som inte tillhandahålls av NG (inklusive men inte begränsat till någon applikationsprogramvara som produceras av dig), eller ii) ändring, modifiering eller anpassning av appen av någon annan person eller enhet än NG, eller av NG baserat på dina specifikationer eller på annat sätt enligt dina instruktioner.

12.3 I händelse av en talan om intrång i immateriella rättigheter eller anspråk mot NG som är baserad på något beteende som beskrivs i föregående avsnitt 12.2, ska du på egen bekostnad försvara en sådan talan eller anspråk, och du ska slutligen betala alla skadestånd och kostnader. döms mot NG i samband med sådan talan eller anspråk, förutsatt att NG omedelbart underrättar dig skriftligen om sådan talan eller anspråk, ger NG dig ensam kontroll över försvaret av detta (och förhandlingar om förlikning eller kompromiss därav), och NG samarbetar i sådant försvar. (på din bekostnad).

12.4 Du ska hålla NG skadeslös från och mot anspråk från tredje part (inklusive tillsynsmyndigheter) baserat på din underlåtenhet att erhålla samtycke, eller på annat sätt säkerställa rättslig grund, för NG’s behandling av personuppgifter för din räkning.

13 Diverse
13.1 Ändringar i appen. NG förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller avbryta, tillfälligt eller permanent, appen (eller någon del därav) med eller utan förvarning när som helst. Du samtycker till att NG inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning, uppsägning eller nedläggning av appen.

13.2 Ändringar av dessa villkor. Om vi gör ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela dig genom publicering på vår webbplats. För väsentliga ändringar kommer vi också att ge dig ett tydligt meddelande om det är lämpligt under omständigheterna (t.ex. via e-post till din e-postadress, eller popup-fönster när du startar appen) och, där så krävs enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

13.3 NG har rätt att överlåta och lägga ut sina rättigheter och skyldigheter som följer av dessa villkor.

13.4 Ägarbyte. Om ägandet av NG’s verksamhet eller appen ändras, förbehåller sig NG rätten att överföra och tilldela din information, inklusive ditt användarkonto och ditt användarinnehåll, till de nya ägarna, eller partners till dessa, oavsett om de är bosatta och har affärsverksamhet inom eller utanför EU/EES, så att de kan fortsätta att leverera appen. Detta inkluderar varje överlåtelse till ett företag inom NG’s företagsgrupp, inklusive en ägare till, eller dotterbolag till, NG eller till ett företag som inte ägs av, eller på annat sätt har anknytning till, NG. Alla nya juridiska personer måste fortfarande uppfylla de åtaganden som NG har gjort i dessa villkor.

13.5 Du bekräftar och samtycker till att inget byråpartnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare, franchisetagare-franchisetagare-relation etc. är avsett eller skapat mellan dig och NG genom att dessa villkor tillämpas.

13.6 Denna originalversion av dessa villkor är skriven på engelska. Om någon översatt version av Villkoren strider mot den engelska versionen, ska den engelska versionen ha företräde.

14 Tillämplig lag och tvistlösning
14.1 Dessa Villkor regleras av Sveriges materiella lagar, exklusive dess lagvalsbestämmelser och exklusive Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor (CISG).

14.2 Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Regler för påskyndade skiljeförfaranden vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Platsen för skiljeförfarandet ska vara Malmö, Sverige. Språket för förfarandet ska vara engelska. All information som avslöjas under eller på annat sätt i samband med skiljeförfarandet (inklusive användarinnehållet i utmärkelsen) utgör konfidentiell information som parterna ska hålla strikt konfidentiellt och inte avslöja för någon annan part eller enhet.

15 Företagsinformation och kontaktinformation
15.1 Företagsinformation

Företagsnamn:Nordic Gamekeeper AB
Organisationsnummer:556626-9410
E-postadress:info@nordicgamekeeper.com
Besöksadress:Skällentorp Hög 110, 311 67 Slöinge, Sweden.
Postadress:Skällentorp Hög 110, 311 67 Slöinge, Sweden.
Content

Titel

Till toppen